PvdA

De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van goed werk, de beste zorg, onderwijs met kansen en een betaalbaar huis. Dat is de basis voor iedereen.  

Home > Politieke partijen > PvdA | Rob van Muilekom

PvdA | Rob van Muilekom

De PvdA wil zich de komende periode inzetten om de tweedeling in de samenleving aan te pakken. Voor iedereen een passende en betaalbare woning, een goed geïsoleerd huis, passend werk, toegankelijk openbaar vervoer en een gezonde en groene leefomgeving.

Als volksvertegenwoordiger zoek ik graag contact met de inwoners. Bijvoorbeeld met senioren die strijden voor het behoud van de bushalte of de actiegroep tegen een nieuwe rondweg. Luisteren en aanpakken!

Onze plannen:

– Meer betaalbare en verduurzaamde woningen

– Fijnmazig openbaar vervoer in heel de provincie; zo mogelijk gratis voor minima buiten de spits

– Natuurvriendelijke landbouw

– Meer veilige fietspaden in wijken en tussen gemeenten

– Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt met aandacht voor MKB.

Thema: Meer handhaving?

Op voorhand wil de PvdA opsporingsambtenaren niet bewapenen. Het geweldsmonopolie hoort bij de politie. Echter vooral in meer risicovolle situaties is een betere samenwerking tussen BOA’s en politie wel wenselijk. De PvdA vraagt wel aandacht voor situaties van opsporingsambtenaren die in het buitengebied werken waarbij de nabijheid van de politie niet altijd vanzelfsprekend is. Een preventieve uitrusting met bodycam en pepperspray kan in bepaalde gevallen wenselijk zijn.

Thema: Waar windmolens?

Om de klimaatdoelen in 2040 te kunnen realiseren zal het winnen van alle vormen van schone energie nodig zijn, ook windenergie.

De provincie maakt concrete afspraken met de regio’s op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsproductie om met wind, zon, biomassa en geothermie de doelstelling van 16% duurzame energie in 2023 te realiseren. Actief sturen op windmolens in coöperatieverband; op die manier profiteren omwonenden mee van de opbrengsten. Wij juichen bewonersinitiatieven toe op het gebied van duurzame energie. Zonnepanelen en warmtepompen vereisen flinke investeringen; met een provinciaal duurzaamheidsfonds ondersteunen we inwoners om hun woningen energieneutraal te maken.

Thema: Waar huizen bouwen?

Er moet stevig gebouwd worden in de provincie Utrecht: de schatting is tot 2050 wel 170.000 nieuwe woningen. Dit betekent ook een enorme druk op de stad en het omringende landschap. Tegelijkertijd zien we dat in kleine kernen juist door vergrijzing en krimp voorzieningen dreigen te verdwijnen.

Primair inzetten op binnenstedelijke verdichting met transformatie van de leegstand en hoogbouw bij OV-knooppunten met ruimte voor groen en pleinen. Daar waar de grenzen aan binnenstedelijke oplossingen worden bereikt, ontkomen we er niet aan passende en betaalbare nieuwbouw ook aan de randen van de steden te ontwikkelen zolang als de natuur en landschappelijke kwaliteit gespaard blijven.

Thema: Auto, fiets of OV?

Als het aan de PvdA ligt pakken nog meer forenzen en studenten de fiets: goed voor de gezondheid en voor het milieu en het vermindert de druk op het openbaar vervoer en het gaat files tegen. Dat vereist wel investeringen in aantrekkelijke fietsroutes, stallingen en leenfietsconcepten. Om tot een dekkend netwerk van fietsroutes te komen dienen ontbrekende schakels opgepakt te worden.

De PvdA constateert dat op de wegen in de provincie steeds vaker files staan en dat het aanleggen van meer asfalt steeds vaker slechts een tijdelijke oplossing biedt. Alternatieve vormen van vervoer zijn van belang; naast de fiets is dat het openbaar vervoer met tram, bus en trein. Ook richting de kernen in het buitengebied dient het openbaar vervoer fijnmaziger te worden. Mensen met een kleine beurs moeten buiten de spits gratis met de bus en tram kunnen rijden; goed openbaar vervoer heeft ook een sociale functie. PvdA is ook voorstander van de realisatie van een lightrailverbinding tussen Breda-Utrecht- Hilversum.

Thema: Subsidie voor festivals?

De PvdA is er een voorstander van dat de provincie een bijdrage levert aan het organiseren van grote evenementen op het vlak van sport en cultuur. Van belang is dat deze evenementen voor iedereen toegankelijk kunnen zijn en dat deze een bijdrage leveren aan de regionale economie en werkgelegenheid. Echter de noodzakelijke bijdrage kan ook te groot ten opzichte van wat het oplevert. Bijvoorbeeld de aansprekende start van de Tour de France kostte de provincie 350.000 euro, maar de minder bekende Vuelta 2,2 miljoen euro. In dat geval kiezen we liever voor de breedtesport.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp