Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van alle soorten, mens én dier, als uitgangspunt neemt. We hebben een planeetbrede visie. Daar zijn we uniek in.

Home > Politieke partijen > Partij voor de Dieren | Hiltje Keller

Partij voor de Dieren | Hiltje Keller

Plaats het kostbaarste wat er is centraal: stel natuur voorop! De Partij voor de Dieren pleit er daarom voor dat de oppervlakte natuur en bos in Utrecht groter wordt in plaats van kleiner, en beter wordt beschermd. Ook dieren verdienen de ruimte en onze bescherming en mogen niet afgeschoten worden.

De Partij voor de Dieren blijft zich in Utrecht inzetten voor ruimte voor dier en natuur, voor besparing en duurzame opwekking van energie, voor consuminderen en voor meer plantaardige voeding voor iedereen. En we blijven ons verzetten tegen megastallen, tegen verstikking van onze natuur, tegen verdergaande asfaltering van onze provincie. Wij staan voor de dieren, natuur en milieu en daarmee voor een toekomst voor komende generaties.

Thema: Meer handhaving?

Er komen (meer) provinciale opsporingsambtenaren om de bepalingen over jacht en de bescherming van natuurgebieden te controleren en handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen zelf geen jager zijn en geen persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen. Bij fabrieken en bedrijven die een risico kunnen vormen voor de leefomgeving en de volksgezondheid worden handhaving en onaangekondigde controles geïntensiveerd.  Ook wordt bij vergunningverlening, toezicht en handhaving extra aandacht besteed aan het voorkomen van stalbranden. De omgevingsdiensten moeten kwantitatief en kwalitatief over meer capaciteit beschikken om hun wettelijke taken op gebied van milieu en natuurbescherming beter te kunnen uitvoeren.

Thema: Waar windmolens?

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave, waar de energietransitie onderdeel van is. Besparing op energieverbruik is de eerste, de beste en de goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiesysteem. De energie die we dan nog nodig hebben moet duurzaam opgewekt worden, onder andere door middel van windmolens. Bij plaatsing van windmolens moet rekening gehouden worden met dieren, natuur en omwonenden, en mogelijkheid zijn voor financiële participatie. Molens kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden bij bedrijventerreinen of langs (snel)wegen.

Thema: Waar huizen bouwen?

Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is in Utrecht moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop. Daarom wordt er wat de Partij voor de Dieren betreft alleen binnenstedelijk en zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd, niet in het groen. Waar herontwikkeling niet in de vraag naar woningen kan voorzien, wordt het aanbod van woningen uitgebreid door nieuwe energieneutrale woningen te ontwikkelen in het midden- en lagere prijssegment. Deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord wordt.

Thema: Auto, fiets of OV?

Het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen, in plaats van autogebruik, is een belangrijke taak van de provincie. De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en toegankelijk openbaar vervoer. Extra asfalt lost het fileprobleem niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe of verbreding van bestaande wegen. De opbrengst van provinciale opcenten kan worden besteed aan het stimuleren van bijvoorbeeld de fiets en het openbaar vervoer.

Thema: Subsidie voor festivals?

Cultuur zorgt voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor kunst en cultuur dan ook essentieel. Denk hierbij aan monumentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en muziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die voor iedereen toegankelijk is. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens en dier en moeten worden teruggedrongen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet maken, in plaats van geld te steken in grootschalige sportevenementen. Deze zijn vaak niet duurzaam.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp