50PLUS

50PLUS is een partij die een vuist maakt voor ouderen die benadeeld worden met o.a. dreigende pensioenkortingen, hogere ziektekostenverzekeringen, belastingen, slecht openbaar vervoer en nog veel meer. Zie voor meer info www.50pluspartij.nl

Home > Politieke partijen > 50PLUS | Mieke Hoek

50PLUS | Mieke Hoek

Mieke Hoek uit Vreeland is lid van 50PLUS van het eerste uur en is opnieuw lijsttrekker in de provincie Utrecht. Politiek is mijn passie. Ik vind het van belang om ook ouderen een stem te geven. Een stem voor ouderen vind ik heel belangrijk omdat de wereld voor veel ouderen steeds verder verschraalt door de besluiten van de huidige regering. De Provinciale Staten kiezen na de verkiezingen de 1e Kamer. Daar moet 50PLUS goed vertegenwoordigd zijn. Onze stem is uw stem. Laat hem niet verloren gaan. Stem op 50PLUS 20 Maart voor nu én later.

Om het leefklimaat buiten de stad optimaal te houden is een kleine kernenbeleid noodzakelijk. Daar horen een dokterspost, bibliotheek, winkels om de hoek en goed openbaar vervoer bij. En in de treinen hoort natuurlijk een toilet;

• Om de werkgelegenheid voor 50-plussers te verbeteren moet bij aanbestedingen leeftijdsbewust personeelsbeleid gestimuleerd worden;

• Meer levensloopbestendige en betaalbare koop- en huurwoningen realiseren en geen superhoogbouw;

• Gratis openbaar vervoer voor chronisch zieken, gehandicapten, scholieren, mensen met een kleine beurs en AOW-gerechtigden. De regiotaxi en doelgroepenvervoer moeten blijven;

• Huisartsenposten en regionale ziekenhuizen behouden.

Thema: Meer handhaving?

50PLUS wil strak toezicht op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Samenwerking met Politie, Waternet, Uitvoeringsdiensten zoals de ODRU en de RUD vindt 50PLUS heel belangrijk. De BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) moeten de nodige middelen krijgen om te kunnen handhaven. Indien nodig moet men zich kunnen verdedigen met een wapenstok. Als de gezondheid van de inwoners op het spel staat, moet wat 50PLUS betreft het toezicht extra intensief worden uitgeoefend.

Thema: Waar windmolens?

Zonder draagvlak van onderaf zoals inwoners, direct betrokkenen, gemeenten geen windmolens. 50PLUS is, als het dan toch moet,  voorstander van windmolens en windmolenparken op zee of buiten de woongebieden. Bij het aanleggen van windmolenparken moet rekening worden gehouden met routes van trekvogels.

De productie en vervanging van windmolens is zwaar vervuilend voor het milieu. Het in de nabijheid van woningen bouwen geeft zeer veel gezondheidsklachten zoals o.a. slapeloosheid en hartklachten. Daarnaast is de energieopbrengst laag.

Thema: Waar huizen bouwen?

Samen met gemeenten en woningcorporaties dient de provincie voor voldoende betaalbare, geschikte woningen voor ouderen, jongeren en minder validen te zorgen. Om aan de woningbouwopgave vanuit te provincie te voldoen dient de provincie flexibeler om te gaan met de Rode Contour (Begrenzing rond de bebouwing van de gemeente). Steeds maar groen binnen de gemeente opofferen door te bebouwen en te bestraten doet de ongewenste verstening toenemen. Er moet voldoende aandacht zijn voor levensloopbestendigheid. Bestaande gebouwen die hun functie verliezen als bedrijfs- of kantoorpand dienen voor woningbouw afgebroken te worden of omgebouwd tot woningen.

Thema: Auto, fiets of OV?

Meer in Openbaar Vervoer investeren. Zeker naar en van de kleine kernen. Zo ook de regiotaxi. Meer snelfietspaden aanleggen en bij gevaarlijke kruispunten ondertunneling voor fietsers. Bij OV-stations zowel bij bus als trein leenfietsen plaatsen. Dit stimuleert het verminderen van autogebruik. Men is genegen om buiten de stad te gaan wonen. Dat vereist een goed openbaar vervoer tot in de avond. Men moet op de plaats van bestemming kunnen komen maar ook weer thuis. Bij grote woningbouwprojecten eerst de infrastructuur realiseren of aanpassen. “Gevaarlijke” knelpunten oplossen bij bestaande autowegen om de doorstroming te bevorderen. Openbaar Vervoer in de daluren gratis of halve prijs en toegankelijk voor iedereen.

Thema: Subsidie voor festivals?

50PLUS is voorstander van subsidie voor festivals als het is gekoppeld aan een cultureel thema zoals bv theater, muziek, dans. Zeker voor aankomend talent. Dit geldt ook voor bijzondere momenten zoals bv een jubileumjaar zoals een 750-jarig bestaan van een stad of dorp waar festiviteiten aan gekoppeld zijn. Deze festiviteiten moeten voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Festivals gekoppeld aan tradities kunnen, wat 50PLUS betreft ook voor een kleine subsidie in aanmerking komen.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp